Om prosjektet

Oppdraget omfattet masseflytting, etablering av adkomstveier, gang- og sykkelvei, vannforsyning, avløpsanlegg og overvannsanlegg, med påkoblingspunkter for fremtidige tomtearealer.

Oppdraget omfattet også tilrettelegging av traséer for elkraft, fjernvarme og fiber inklusive kryssing av jernbane.

Utover dette ble det utført områdestabilisering i form av nedtaking av terreng og oppfylling av ravinedal for etablering av tomteareal.

Snakk med oss

Oppdragsgiver

Trondheim kommune

Vår rolle

Hovedentreprenør

Type prosjekt

• Vann- og avløp
• Tomtearbeider
• Veg og parkering
• Rivningsarbeid
• Pumpestasjoner

År

2019-2022

Kostnad

Ca. 38 mill