Åpenhetsloven

Åpenhetsloven § 5a:

Organisering
Vår virksomhet er organisert som et aksjeselskap med forretningsadresse Sutterøygata 7, 7502 Stjørdal.
Vår virksomhet er del av det organiserte arbeidslivet og er tilsluttet Maskinentreprenørenes forbund (MEF).

Driftsområde
Vårt driftsområde er anleggsarbeid hvor vi er hoved/totalentreprenør, underentreprenør, leverandør og leverer tjenester innen grunnarbeider.
Driften omfatter ikke egenimport av produkter.

Rutiner/ retningslinjer
Vi bruker MEFs maler i vårt arbeid.
Våre rutiner og retningslinjene er forankret hos daglig leder og styret.

Rutinen omfatter fordeling av ansvar og arbeidsoppgaver i vår virksomhet, kartlegging og vurdering av negativ påvirkning/skade ut fra egen virksomhet, leverandørkjeder og forretningsforbindelser, tiltak ved avvik, stansing/forebygging av negativ påvirkning/skade, overvåkning av gjennomføring og resultater, samt kommunisering av hvordan påvirkningen er håndtert og behandling av informasjonskrav.

I våre kontrakter stiller vi krav knyttet til åpenhetsloven gjennom spesielle kontraktsbestemmelser og videreføring av oppdragsgivers kontraktkrav hvor dette er aktuelt. Bestemmelsene sikrer vår virksomhet tilgang til våre underleverandørers aktsomhetsvurderinger der de er omfattet av åpenhetsloven, og informasjon om underleverandørers varekjøp og leverandørkjeder der de ikke er omfattet av loven. Våre spesielle kontraktsbestemmelser inkluderer også krav til lønns- og arbeidsvilkår og internkontroll, Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) for arbeid som skjer i Norge.

Åpenhetsloven § 5b:

Arbeidsmøter for kartlegging av leverandørkjeder og aktsomhetsvurderinger er igangsatt i rapporteringsperioden. Vi anvender tilgjengelig informasjon fra bransjeforeninger og andre aktører som grunnlag for vårt interne arbeid. Vi har prioritert kartlegging av verdikjeder knyttet til vår kjernevirksomhet. Vi støtter oss ellers på kartleggingsarbeidet som skjer på bransjenivå, hvor pukkvarer og VA-materiell har størst betydning for vår drift.

Åpenhetsloven § 5c:

Vi bygger vår kartlegging på informasjon fra nærmeste leverandør og på informasjon i leverandørenes egenerklæring i Startbank.
Vår virksomhet utfører i tråd med vår bedriftsinterne rutine (påseplikt mv) kontroll av lønns- og arbeidsvilkår på våre anleggsplasser.

Vi bruker MEFs etikkplakat for å fremme de formål som åpenhetsloven og annet regelverk skal fremme (arbeidsmiljøloven, byggherreforskriften, allmengjøringsloven, forskrifter om allmenngjøring av tariffavtaler, forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter mv.).

Vi planlegger å følge MEFs seminarer om arbeidet med kartlegging av verdikjeder på bransjenivå som grunnlag for videre kartlegging og prioritering av vårt bedriftsinterne arbeid med aktsomhetsvurderinger i våre verdikjeder. Tiltakene forventes å bidra til økt mulighet til å fange opp risiko for brudd på de formål åpenhetsloven skal ivareta, og bidra til å rette opp negative konsekvenser der det er påkrevd.

For spørsmål rundt vårt arbeid med Åpenhetsloven, send en henvendelse til knut.morten@br-bjerkli.no.