Om prosjektet

Separering av overvann og spillvann, ca 700 meter samt private stikkledninger. Strømpekjøring av ekst. AF-ledning 150m.

Dårlige grunnforhold (myr), med strenge geotekniske krav. Masseutskifting av myr, reetablering av veg og gate med kantstein.

Snakk med oss

Oppdragsgiver

Trondheim kommune

Vår rolle

Hovedentreprenør

Type prosjekt

• Vann- og avløp
• Vei og parkering
• Utomhusarbeider

År

2020-2021

Kostnad

Ca. 16 mill